Visa kompissidor Lägg till favorit Hitta hit

Paraden – för allas lika värde!

Den 6 juli 2019 anordnades paraden för allas lika värde(!) med målet att sprida glädje och budskapet om allas lika värde. Paraden startade med uppställning på Lill-Babs Torg (Järnvägsstationen i Järvsö) kl 13.30. Sedan avgick paraden kl 14.00 med hela 800 människor som var med och spred glädje och kärlek!

För trivsel och ordning

Paradens syfte är att visa på rikedomen och mångfalden av människor som finns bland oss. Syftet är också att vi tillsammans ska ha kul och känna stolthet för oss själva och varandra. Under paraden finns möjlighet att visa detta med regnbågens alla färger och med roliga och vackra kläder och utsmyckningar. Alla ska känna sig välkomna att delta i paraden, oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, religiös åskådning eller funktionsförmåga!

För att gå med i Järvsö Prides parad krävs att ni delar Järvsö Prides värdegrund, se nedan, och respekterar paradens ordningsregler:

  Våldsattribut är inte tillåtet i paraden för allas lika rätt och värde. Exempel på attribut kan vara piskor och handklovar etc.
  Tänk på vad lagen säger om förargelseväckande beteende, se texten ”Aktuell lagstiftning” nedan. Avgörande är om den/de som tittar tar anstöt eller ej. Även platsen, dvs var det sker, kan vägas in i bedömningen om det är ägnat att väcka anstöt eller ej. Exempelvis, skillnaden mellan att vara på Ica eller på en sandstrand.
  Det råder även maskeringsförbud på allmän plats, tänk därför på att inte täcka ansiktet under paraden.

Trafiksäkerhet

För att paraden skall genomföras på ett trafiksäkert sätt ber vi er tänka på följande:
  Framkomlighet ska finnas för utryckningsfordon.
  Paraden får stanna endast om trafikförhållandena kräver det
  Eventuella banderoller, plakat eller liknande får inte överstiga 3 meters bredd
  Paraden ska gå fram på körbanans högra del i förhållande till paradens riktning och får inte uppta mer än körbanans halva bredd.
  Beträffande mindre fyrhjulsdrivan fordon finns inga hinder förutsatt att det används på ett korrekt sätt i trafiken och att de är registrerade för rätt ändamål, dvs de ska vara registrerade för färd på allmän väg.
Värdegrund

Föreningen Järvsö Pride har antagit följande värdegrund för sin publika verksamhet:

Järvsö Pride är ett arrangemang som sprider kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna generellt och hbtq-personer specifikt. Järvsö Pride tar avstånd från allt våld och hot om våld och vill skapa en trygg arena för möten, samtal och diskussioner.

Homofoba, rasistiska, xenofobiska, sexistiska eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats vid Järvsö Pride.

Vi välkomnar politiska företrädare och organisationer som medlemmar i, partners till samt arrangörer av aktiviteter inom Järvsö Pride, men förbehåller oss rätten att utkräva ansvar och att tema och diskussionen vid arrangemang inom Järvsö Pride har ett tydligt rättighetsperspektiv utifrån mänskliga rättigheter, ej ett ensidigt partipolitiskt ställningstagande.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter i Järvsö Pride förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. Styrelsen för föreningen Järvsö Pride har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Fotografering

GDPR ska beaktas vid all fotografering och publicering av bilder eller namn på personer. Det betyder bland annat att alla personer som finns med på bild eller omnämns i text som publiceras ska tillfrågas och ge sitt tillstånd innan publicering.
Aktuell lagstiftning

 

Lagen om förargelseväckande beteende

BrB 16 kap 16 § Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. Lag (1991:240).

I alla delar måste först en polisanmälan ske, utredning göras och en åklagare besluta att väcka åtal. Förargelseväckande beteende beslutas sedan om det skett eller ej i domstol, och såvitt jag vet finns ingen praxis i domstol inom avseende exempel från Pride.

Det råder även maskeringsförbud på allmän plats, tänk därför på att inte täcka ansiktet under paraden. (Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall)

Vapenlagen

1 § Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

2 § Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år.