Visa kompissidor Lägg till favorit

Alla är välkomna

Den 6 juli 2019 tågade 800 personer i Järvsös första Prideparad.

Järvsö Pride arrangeras för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi tar avstånd från allt som har med våld att göra och vill skapa en trygg plats för samtal och möten.

Respekt och säkerhet framför allt

  • Inget våld – inte ens på låtsas genom att bära tillbehör som piskor, handklovar etc i paraden.
  • Var respektfull och tänk på att ett förargelseväckande beteende avgörs hos betraktaren och platsen – det vill säga det är skillnad mellan att vara på en sandstrand och den lokala matbutiken.
  • Maskeringsförbud råder på allmän plats, täck inte ansiktet under paraden.
  • Fotografering och publicering av bilder/namn på personer regleras av GDPR. Det betyder bland annat att alla som syns eller omnämns ska ge sitt godkännande innan publicering.
  • Paraden ska gå till höger i körbanans riktning och får inte uppta mer än halva vägen.
  • Framkomlighet för utryckningsfordon prioriteras.
  • Paraden får endast stanna om trafikförhållandena kräver det.
  • Eventuella banderoller, plakat eller liknande får inte vara bredare än 3 meter.

Aktuell lagstiftning

Lagen om förargelseväckande beteende

BrB 16 kap 16 § Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. Lag (1991:240).

I alla delar måste först en polisanmälan ske, utredning göras och en åklagare besluta att väcka åtal. Förargelseväckande beteende beslutas sedan om det skett eller ej i domstol, och såvitt jag vet finns ingen praxis i domstol inom avseende exempel från Pride.

Lag 2005:900 om förbud mot maskering i vissa fall

Det råder även maskeringsförbud på allmän plats, tänk därför på att inte täcka ansiktet under paraden.

Vapenlagen

1 § Denna lag gäller skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen.

2 § Med skjutvapen förstås i denna lag vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel.

Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år.